مکانیسم عملکرد دستگاه های لیزر با انرژی نور هست.
انرژی موجود در نور لیزر به صورت سطحی هست و اصلا به عمق پوست وارد نمی‌شود. دستگاه‌های لیزر مو فقط پیاز مو رو هدف میگیرند پس احتمال آسیب DNA در اثر استفاده از لیزر مو وجود ندارد.