آکنه فعال که به آن جوش ولگاریس هم گفته می‌شود، یک بیماری التهابی پوستی است و در هر نژاد و سنی دیده می‌شود؛ اما درهرحال، آکنه و جوش صورت بیشتر نوجوان‌ها و جوان‌ها را به خود درگیر می‌کند.